جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

کتتر بایوپسی داخلی مدل THE SAMPLER

کتتر بایوپسی داخلی مدل THE SAMPLER

کتتر بیوپسی داخلی SAMPLER برای انجام نمونه برداری بافت شناسی و استخراج نمونه هایی از محتوای قاعدگی رحم، جهت دستیابی به بافت داخلی استفاده می شود.

ویژگیها:

1-نشانه گذاری سانتی متری روی کاتتر جهت قرارگیری دقیق.

2- نوک گرد و نرم.